Podmínky registrace firmy na ReferenceHodnocení.cz

Tyto podmínky pro registraci firmy (dále jen "Podmínky") do služby www.referencehodnoceni.cz (dále jen "služba") upravují smluvní vztah mezi společností B2M.CZ s.r.o., sídlem Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5, IČ 27455971 (dále jen "Poskytovatel") a podnikatelským subjektem v rámci služby ReferenceHodnocení.cz (dále jen "Objednavatel").

1. Popis služby

Služba www.referencehodnoceni.cz slouží k prezentaci referencí Objednavatele. Službu provozuje společnost B2M.CZ s.r.o.

Součástí služby je:

  1. Referenční profil – profil Objednavatele na portálu www.referencehodnoceni.cz, na který jsou umisťovány firemní reference.
  2. Referenční modul - hodnotící formulář pro zákazníky Objednavatele.
  3. Referenční box – pomocí kterého mohou být reference zobrazovány na webu Objednavatele.

K vybraným službám je poskytována také aktivní propagace referenčního profilu ve vyhledavačích Seznam.cz a Google.cz.

2. Registrace Objednavatele

Registraci může Objednavatel provést prostřednictvím webového formuláře dostupného na adrese www.referencehodnoceni.cz. Registraci může provést také telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace do systému www.referencehodnoceni.cz je závazná (telefonicky, přes elektronický formulář, e-mailem).

Registrací na serveru www.referencehodnoceni.cz získá Objednavatel firemní referenční profil, který bude propagován ve vyhledávačích, a webový referenční box. Zároveň je zaslána faktura, která je splatná do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury mohou být firemní údaje předány třetí straně, a to pouze za účelem vynucení platby. V případě neuhrazení faktury v době splatnosti může být služba zablokována.

3. Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Objednavatele v rozporu s těmito Podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru. Při nedodržení těchto povinností si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení Objednavatele ze systému bez jakéhokoli finančního vyrovnání.

V případě, že Poskytovatel neplní podmínky služby a Objednatel o této skutečnosti informoval Poskytovatele, který nesjednal nápravu, má Objednatel možnost odstoupit od smlouvy.

V případě, že si Objednavatel přeje zrušit již aktivovanou službu, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 pracovních dní od aktivace služby. V tomto případě je Objednavatel povinen uhradit Poskytovateli storno poplatek ve výši 50 % z dané částky služby.

Poskytovatel tímto poskytuje Objednavateli nevýhradní, nepřenosné právo využít zakoupené služby v souladu s těmito Podmínkami. Použití služeb nebo jejich částí k dalšímu prodeji není možné bez uzavření zvláštní smlouvy. Všechna práva, která uživateli nejsou vysloveně udělena v těchto Podmínkách, mu nepřísluší. V opačném případě má Poskytovatel možnost odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a zároveň není povinen plnit finanční kompenzaci za předčasné ukončení smlouvy, z výše uvedených důvodů.

4. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Objednavatele jeho osobní údaje ve formě nahrávek všech uskutečněných hovorů a dále ve formě písemné či e-mailové, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednavatel dále souhlasí s tím, že poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalozích provozovaných firmou B2M.CZ s.r.o. Objednavatel souhlasí s nahráváním všech uskutečněných hovorů, které probíhají za účelem sjednání služby, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytnuté služby.

Údaje, které Objednavatel předá Poskytovateli o svých zákaznících, budou Poskytovatelem použity výhradně za účelem získání potřebných referencí. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím subjektům.

Poskytovatel služby má právo zasílat Objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Po vypršení platnosti registrace Objednavatele v systému www.referencehdnoceni.cz má Poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud Objednavatel nepožádá o jejich vymazání.

5. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah založený na těchto Podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem a Objednavatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky. Odesláním objednávky Objednavatel stvrzuje, že s těmito Podmínkami souhlasí.

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými Podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Společnost B2M.CZ s.r.o. si vyhrazuje právo Podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.referencehodnoceni.cz.